Informacja dla kandydatów na ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych

Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim informuje, że od dnia 05 czerwca 2019r przyjmuje KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO.
 
Zgodnie z ustawą prawo o ustroju sądów powszechnych (  Dz. U. Z 2001 nr 98 poz.1070 ze zmianami ) Rada Miejska zobowiązana jest  dokonać do końca października 2019r wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim na nową, czteroletnią  kadencję. 
 
Ławnikiem  może być wybrany ten , kto:
- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich
- jest nieskazitelnego charakteru
- ukończył 30 lat
- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku
- nie przekroczył 70 lat
- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia , do pełnienia obowiązków ławnika
- posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe
 
 
Ławnikami nie mogą być:
- osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
- funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
- adwokaci i aplikanci adwokaccy,
- radcy prawni i aplikanci radcowscy,
- duchowni,
- żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
- funkcjonariusze Służby Więziennej,
- radni gminy, powiatu i województwa
 
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:
- prezesi sądów,
- stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
- co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru
 
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na KARCIE ZGŁOSZENIA, do której kandydat ma obowiązek załączyć:
- 2 aktualne fotografie, zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- podpisaną klauzulę o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym o przetwarzaniu danych osobowych
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego,
- oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata , że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza  rodzicielska nie została mu ograniczona lub zawieszona
- zaświadczenie lekarskie , stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
- listę osób popierających kandydaturę ( jeżeli zgłoszenia dokonuje 50 obywateli ) wraz z podpisaną klauzulę o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym o przetwarzaniu danych osobowych
- aktualny odpis z KRS lub odpis lub zaświadczenie innego organu rejestrowego ( dotyczy zgłoszeń przez organizacje, stowarzyszenia itp.)
 
Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ( 50 zł w znaczkach opłaty sądowej ) , odpisu z KRS lub odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. 
 
KARTY ZGŁOSZENIA na ławnika wraz z kompletem załączników przyjmowane są w Biurze Rady Miejskiej ( pok. Nr 8 ) Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim ul. Stary Rynek 1 w godzinach urzędowania.
 
Ostateczny termin przyjmowania KART ZGŁOSZEŃ upływa z dniem 30 czerwca 2019r.
 
Niezbędne informacje można uzyskać osobiście w Biurze Rady lub pod nr telefonów:
centrala urzędu: 061 44 53 000
bezpośredni : 061 44 53 041
 
Wszelkie potrzebne druki wydawane są w Biurze Rady Miejskiej lub do pobrania w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Miejskiego www. grodzisk.wlkp. pl   
 
 

Najchetniej czytane

2019-05-07
Selekt - zmiany w przepisach od 2020 roku
2019-05-09
99. urodziny Pani Heleny
2019-05-31
Kalendarium wydarzeń - czerwiec 2019
2019-05-06
Jubileusz małżeński
2019-05-21
Ogłoszenie o konkursie
„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim