Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Podaj adres e-mail

jeśli chcesz być informowany o nowościach pojawiających się w naszym serwisie.

aby usunąć swój adres wpisz adres e-mail i kliknij wypisz

  • Zapytaj burmistrza
Czy i jak często korzystasz ze scieżki pieszo rowerowej do Woźnik
Ilość głosów: 4234

Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty na wniosek podatnika

Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty na wniosek podatnika
Podstawa prawna:
Art. 67a §1 pkt 1 i 2 , ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa ( Teks jednolity Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z poz. zmianami )
Zgodnie z art. 67a § 1 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej – organ podatkowy, ze względu na ważny interes podatnika na jego wniosek, może odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć na raty wraz z odsetkami za zwłoke.
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
- W przypadku, gdy wniosek o odroczenie terminu płatności składa osoba fizyczna
       1. Uzasadniony wniosek o odroczenie terminu płatności załączniki:
· w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – informacja dotycząca pomocy udzielanej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz cel na jaki mam być przeznaczona pomoc itp.
·  zaświadczenie o osiąganych dochodach składającego wniosek oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, ( np. kopie odcinków renty, emerytury czy zasiłku dla bezrobotnych )
·potwierdzenie z Powiatowego Urzędu Pracy statusu osoby bezrobotnej,
·udokumentowanie ponoszonych wydatków: na utrzymanie , np. kopia za gaz, energię elektryczną, czynsz, telefon, koszty leczenia oraz inne,
·oświadczenie o stanie majątkowym, np. nieruchomości, środki transportowe oraz inne,
·zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu z pomocy finansowej
· kopia orzeczenia sądu o wysokości zasądzonych alimentów
·kopie deklaracji podatkowych, opatrzone datownikiem Urzędu Skarbowego (dotycz. osób prowadzących dział. Gospodarczą)
- W przypadku, gdy wniosek składa osoba prawna:
       2.Uzasadniony wniosek o odroczenie terminu płatności
/we wniosku należy podać pełną nazwę przedsiębiorcy, adres, siedzibę, NIP, REGON,PKD/
załączniki:
· oświadczenie o otrzymanej pomocy w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem nazwy organu, od którego otrzymano pomoc oraz kwotę pomocy,
·bilans,
·sprawozdanie kwartalne o przychodach, kosztach i wyniku finansowym,
·deklaracja dla podatku od towarów i usług,
·pisemne wyjaśnienie dotyczące sytuacji ekonomicznej oraz określić kierunek działania poprawy sytuacji finansowej
 
II. OPŁATY:
Opłata skarbowa nie występuje
 
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Miesiąc
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Miejski, ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wlkp.
Wydział Finansowy
pok. nr 5
tel. (061) 44 53 084
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.
Odwołanie należy złożyć w biurze obsługi mieszkańca.
VI. UWAGI:
Brak