Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Podaj adres e-mail

jeśli chcesz być informowany o nowościach pojawiających się w naszym serwisie.

aby usunąć swój adres wpisz adres e-mail i kliknij wypisz

 • Zapytaj burmistrza
Czy i jak często korzystasz ze scieżki pieszo rowerowej do Woźnik
Ilość głosów: 4234

Ustalenie warunków zabudowy

Ustalenie warunków zabudowy
Podstawa prawna:
 1. Art. 59 ust. 1 i 2, art. 60 ust. 1 i 1a, art. 61, art. 64 ust. 2, oraz art. 52 i 53ust. 3-5 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r.poz. 199 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588 z późń.zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy  (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589)
 4. Art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.).
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 , z późn.zm.).
Decyzja o warunkach zabudowy:
 • Określa warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy jest zagadnieniem wstępnym procesu inwestycyjnego. 
 • Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu i nie narusza praw własności osób trzecich.
 • W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niz jednemu wnioskodawcy.
 • Decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona, za zgodą strony, dla której została wydana, na rzecz innej osoby, jeśli przejmie ona wszystkie warunki wynikające z decyzji.
Kiedy  i kto może strać się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy:
 • O wydanie decyzji o warunkach zabudowy może ubiegać się każda osoba, która planuje budowe obiektu kubaturowego lub innego na danej działce (nie musi to być właściciel działki).
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wypełniony wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.grodzisk.wlkp.pl lub w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego.
2. Załączniki:

- 2 egz. kopii mapy zasadniczej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000 obejmującej teren którego wniosek dotyczy i obszar na który ta inwestycja będzie oddziaływać – nie mniejszy niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem i nie mniejszy niż 50 m wokół tej działki (na jednej z map wkreślić proponowaną lokalizację obiektów, przebieg inwestycji liniowej, granice terenu inwestycji)

- Uwaga! W Stosunku do inwestycji liniowych dopuszcza się mapę w skali 1:2000 ( Mapy do nabycia w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim ul. Żwirki i Wigury 1, tel. 61 44 52 511)

- Zapewnienia dostaw:

- wody (Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z o.o. w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Kościańska 32)

- energii elektrycznej (ENEA S.A. w Opalenicy ul. 5 Stycznia 8)

- inne

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.


Schemat postępowania administracyjnego , które podejmuje organ po złożeniu wniosku przez inwestora:
TERMIN ZAŁATWIENIA: 
Termin wynosi 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. 
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwołwaczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 • Skargę na orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwołwaczego w Poznaniu wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwołwaczego w terminie 30 dni od daty doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

WAŻNOŚĆ DECYZJI:
Decyzja o warunkach zabudowy jest bezterminowa.
Decyzja traci ważność jeżeli: 
- inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę
- dla terenu objętego decyzją uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji. 

OPŁATY:
Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 107,00 zł 
(wpłacać na rachunek bankowy Urzędu – Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wlkp. Nr 58 9063 0008 0000 0011 1100 0001 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wlkp.) 
UWAGA! Sprawy dotyczące budownictwa mieszkaniowego nie podlegają opłacie skarbowej.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE I MIEJSCE ZAŁATWIANIA:
Z-ca Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami:   
-   Grzegorz Żybura (61) 44 53 033
Podinspektor:                           
-   Marta Heinrich (61) 44 53 034
Pokój nr 14, II pietro.
 

Załączniki: