Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Podaj adres e-mail

jeśli chcesz być informowany o nowościach pojawiających się w naszym serwisie.

aby usunąć swój adres wpisz adres e-mail i kliknij wypisz

Rewitalizacja

 

 

 

 

Co to jest Program Rewitalizacji i dlaczego warto go mieć?

Gmina Grodzisk Wielkopolski przystąpiła do aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Grodzisk Wielkopolski na lata 2013 – 2023.

Celem zasadniczym zaktualizowanego LPR będzie wyprowadzenie dwóch dysfunkcyjnych obszarów miasta ze stanu dezintegracji struktury przestrzenno-funkcjonalnej drogą eliminacji zjawisk i procesów, które spowodowały ten stan.
Na wybranych obszarach znajdują się obiekty i tereny, wymagające rewitalizacji, bądź zagospodarowania. Przy wyborze tych obszarów kierowano się między innymi: poziomem bezrobocia, trudnymi warunkami mieszkaniowymi, wysokim poziomem bezrobocia, niskim poziomem wykształcenia, wysokim poziomem degradacji technicznej infrastruktury i budynków, zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, niskim poziom przedsiębiorczości.
Liczba stałych mieszkańców tego obszaru wynosi ok. 5.000 osób, co stanowi ok. 26% populacji całej gminy. Skala problemów społecznych na omawianych obszarach jest wyraźnie większa niż w pozostałych miejscach miasta, co przejawia się w poziomie ubóstwa (liczba osób korzystających z pomocy społecznej), przestępczości, czy poziomu przedsiębiorczości. 
Wstępna ocena wziętych pod uwagę zjawisk kryzysowych, przeprowadzona w wymiarze społecznym, ekonomicznym i przestrzenno-technicznym, dowodzi zasadnemu wyborowi obszaru dysfunkcyjnego miasta Grodzisk Wlkp. do procesu rewitalizacji. Jej celem jest niwelacja problemów społecznych, poprawa dostępu do kultury i rekreacji, poprawa warunków kształcenia, zmniejszenie problemu ubóstwa, zmniejszenie poziomu przestępczości.
Przewiduje się, że wyniku realizacji LPR, uda się rozwiązać problemy tych obszarów, zapobiec dalszej pauperyzacji ich mieszkańców i doprowadzić do równowagi pomiędzy tymi obszarami, a pozostałymi, w których nie występują tak daleko idące zjawiska destrukcji.

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego, Zarządzeniem Nr 20/2016 z dnia 7 września 2016 roku powołał Zespół ds. Rewitalizacji w składzie:

1) Agata Stachowska - Kinecka – Koordynator – reprezentant Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim
2) Katarzyna Graf – Sekretarz - reprezentant Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim
3) Alina Kachlicka – Członek – Przedstawiciel Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim
4) Janusz Grocholewski – Członek – Przedstawiciel Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim
5) Milena Piosik – Członek – Przedstawiciel Mieszkańców terenów objętych Programem Rewitalizacji w Grodzisku Wielkopolskim
6) Andrzej Chróst – Członek – Przedstawiciel Mieszkańców terenów objętych Programem Rewitalizacji w Grodzisku Wielkopolskim
7) Jan Koza – Członek – Przedstawiciel NGO w Grodzisku Wielkopolskim
8) Danuta Grzanowska – Członek – Przedstawiciel NGO w Grodzisku Wielkopolskim
9) Jan Łeske – Członek – Przedstawiciel Przedsiębiorców w Grodzisku Wielkopolskim
10) Janusz Kącki – Członek – Przedstawiciel Przedsiębiorców w Grodzisku Wielkopolskim

Zespół pod okiem zewnętrznego eksperta, opracuje projekt dokumentu, który następnie zostanie przedłożony do akceptacji Radzie Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim.
Program rewitalizacji jest wypracowywany przez samorząd gminny i poddawany dyskusji w oparciu o diagnozę lokalnych problemów: społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. Prace nad aktualizacją, jak również wdrażanie (realizacja) programu oparte są na współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie z mieszkańcami obszarów rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Partycypacja społeczna jest wpisana w proces rewitalizacji jako fundament działań na każdym etapie tego procesu (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie). Skonsolidowanie wysiłków różnych podmiotów na rzecz obszaru rewitalizacji jest ważnym warunkiem sukcesu.

Projekt pod nazwą „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grodzisk Wielkopolski na lata 2013-2023”, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 


Lokalny program rewitalizacji miasta Grodzisk Wielkopolski na lata 2013 - 2023

 

 

 

 

Gmina Grodzisk Wielkopolski  rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grodzisk Wielkopolski na lata 2013-2023”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Informacja o rewitalizacji dociera do społeczeństwa.

 

SZKOLENIE ZESPOŁU

W dniach 17 i 18 listopada 2016 roku, Prezes Fundacji „Partnerzy dla Samorządu” Radosław Szarleja przeprowadził  szkolenie Zespołu ds. Rewitalizacji.
W pierwszym dniu, Członkowie Zespołu najpierw wysłuchali wykładu na temat czym jest rewitalizacja, dlaczego warto ją przeprowadzać i jak ważnym dokumentem jest Gminny Program Rewitalizacji, a potem przeanalizowali obszar dysfunkcyjny określony w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Grodzisk Wielkopolski na lata 2013 - 2023, pod kątem zrealizowanych już przedsięwzięć. Dyskutowano także o ograniczeniu terytorialnym tego obszaru, jednakże z podjęciem decyzji Zespół wstrzyma się do czasu przeanalizowania ankiet i przeprowadzenia spotkań z mieszkańcami diagnozowanych obszarów.
W drugim dniu intensywnie pracowano nad ankietą do mieszkańców, opracowaniem pytań i zakresu, niezbędnego do przeprowadzenia diagnozy. Wybrano także formy dotarcia z ankietą do mieszkańców. Ustalono, że ankieta będzie dostępna na stronie internetowej, a wersja papierowa zostanie rozpowszechniona za pośrednictwem operatora pocztowego i szkół.
Zwrot wypełnionych ankiet nastąpi za pomocą strony internetowej, urn umiejscowionych w Urzędzie Miejskim, wybranych sklepach i szkołach.
Celem takiego działania jest uzyskanie jak największej ilości zwrotów ankiet tak, aby diagnoza został przeprowadzona rzetelnie, a jej wyniki wiarygodne.
Jeszcze w kistopadzie tego roku planuje się kolejne spotkanie Zespołu.

 

W dniu 28 listopada odbyło się spotkanie Zespołu do Spraw Programu Rewitalizacji, którego głównym tematem było omówienie pytań zawartych w ankiecie dla mieszkańców. Ustalono również  formę ich dystrybucji. Kolejne spotkanie Zespołu odbędzie się w grudniu.

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Gmina Grodzisk Wielkopolski przystąpiła do prac nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Grodzisk Wielkopolski na lata 2013-2023. Jest to dokument niezbędny przy ubieganiu się o środki z Unii Europejskiej na przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji.

Jedną z form udziału społeczności lokalnej w tworzeniu tego opracowania jest badanie ankietowe. Jego celem jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji oraz oczekiwanych działań, mających na celu ożywienie społeczno-gospodarcze.

Ankieta, w formie papierowej, już wkrótce dotrze do Państwa za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wypełniony formularz można dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Stary Rynek 1, sekretariatu najbliższej szkoły, bądź przesłać w formie skanu dokumentu na adres: k.graf@grodzisk.wlkp.pl,

 

Ankietę można także wypełnić on-line pod adresem http://lpr-grodzisk-wlkp.badanie-online.net/

Prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie formularza. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą wykorzystane tylko na potrzeby opracowania.

 

                                                                            Z poważaniem
                                                                       /-/ Henryk Szymański
                                                               Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

 

Spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji  - podsumowanie działalności w roku 2016

W dniu 12 grudnia 2016 roku odbyło się  trzecie spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji, dotyczące projektu pod nazwą: „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grodzisk Wielkopolski na lata 2013-2023” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
Tematem spotkania było podsumowanie dotychczasowych prac Zespołu ds. Rewitalizacji oraz zaplanowanie działań na rok 2017.
Na zakończenie spotkania członkowie zespołu złożyli sobie świąteczne życzenia.

Kolejne spotkanie Zespołu odbędzie się w styczniu.

 

Spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji - 24 stycznia 2017 roku

W dniu 24 stycznia 2017 roku odbyło się kolejne, czwarte już  spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji, dotyczące projektu pn. „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grodzisk Wielkopolski na lata 2013-2023” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
Tematem spotkania było omówienie wyników ankiet przesyłanych w wersji on – line. Stwierdzono, że wśród mieszkańców dobrze oceniana jest  infrastruktura, aktywność i relacje sąsiedzkie, a wśród inwestycji - zdaniem mieszkańców - priorytetem powinno być  objęcie działaniem rewitalizacyjnym Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Koordynator projektu przedstawił także, sposób przeprowadzania diagnozy obszaru, którego celem jest określenie terenów dysfunkcyjnych.

Kolejne spotkanie Zespołu odbędzie się w lutym.

 

 

Spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji - 22 lutego 2017 roku

W dniu 22 lutego 2017 roku odbyło się piąte spotkanie Zespołu ds. Programu Rewitalizacji.
W spotkaniu, oprócz Członków Zespołu, wziął udział Pan Grzegorz Kamiński, ekspert z Fundacji „Partnerzy dla Samorządu”.
Na spotkaniu omówiono wyniki zebranych danych do diagnozy wyjściowych w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i infrastruktury, a także dane na temat ilości podmiotów gospodarczych oraz frekwencji w wyborach prezydenckich i parlamentarnych.
Następnym etapem prac, będzie opracowanie diagnozy, a dalej wytyczenie obszarów zdegradowanych.
Już wkrótce odbędą się także cztery spotkania z mieszkańcami tych obszarów.
Następne spotkanie Zespołu zaplanowano w połowie miesiąca marca.

 

 


 

 

 

 

 

 

ULOTKA

 

 

Konsultacje społeczne oraz spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji - 30 i 31 marca 2017 roku

W dniu 30 marca 2017 roku odbyły się konsultacje społeczne dotyczące Programu Rewitalizacji Miasta Gminy Grodzisk Wielkopolski 2013 – 2023. Eksperci z Fundacji „Partnerzy dla Samorządu” przedstawili projekt diagnozy dotyczącej obszaru całej gminy i propozycję wydzielenia dwóch obszarów do rewitalizacji. Omówili także badań ankietowych, przeprowadzonych w styczniu br.
Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do diagnozy do dnia 13 kwietnia 2017 roku osobiście, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy użyciu formularzy znajdujących na stronie internetowej http://bip.grodzisk.wlkp.pl/zasoby/files/ftp/agata/zarzadzenie%20konsultacje.pdf
W dniu 31 marca swoje kolejne spotkanie odbył Zespół ds. Programu rewitalizacji, który przedyskutował zapisy dokumentu i jednogłośnie go przyjął.

Kolejne spotkanie Zespołu zaplanowano pod koniec kwietnia.

 

 

W miesiącach kwietniu i maju 2017 roku odbyły się kolejne spotkania Zespołu ds. Programu Rewitalizacji, na których podsumowano prace dokonane w ostatnim miesiącu.
Opracowano już wersję roboczą Lokalnego Programu Rewitalizacji i przesłano do konsultacji Ekspertom z Urzędu Marszałkowskiego. Jednocześnie projekt został wysłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie konsultacji projektu Programu Rewitalizacji z mieszkańcami miasta i gminy i poprzez publikację dokumentu na stronie internetowej w trybie konsultacji społecznych.
Pod koniec czerwca projekt Programu zostanie przedłożony na komisjach Rady Miejskiej, a następnie przez Nią uchwalony.

 

22.06.2017 roku